Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjen erilaisissa toimintaympäristöissä, kaikissa elämänvaiheissa. Puheterapeuttina voi toimia yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta maisteriksi valmistunut laillistettu terveydenhuollon asiantuntija.

Puheterapiaan ohjaudutaan yleensä joko perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta tai erityishuoltopiiristä moniammatillisen asiantuntijatiimin arvion perusteella. Terapian kustantaa usein Kela, mutta myös kunta tai vaikkapa vakuutusyhtiö voi toimia maksajana. Puheterapiaan voi hakeutua myös ilman lähetettä omakustanteisesti.

Hihkussa puheterapia toteutetaan aina ohjauksellisella otteella, tiiviissä yhteistyössä perheen ja muiden lähi-ihmisten sekä päivähoidon ja/tai koulun kanssa. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen terapiasuunnitelma ja sovitaan yhdessä kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät. Kuntoutus tehdään asiakkaalle näkyväksi, jolloin tavoitteiden toteutumista on helppo seurata. Kuntoutuksen keskeisenä lähtökohtana on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä.

PRT

PRT (Pivotal Response Training) on autististen lasten kuntoutukseen kehitetty menetelmä, joka perustuu luontaisen iloisuuden, motivaation ja uteliaisuuden hyödyntämiseen. Autismin kirjon lasten lisäksi menetelmää voi hyvin soveltaa kaikille lapsille, joilla on vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen haasteita. Menetelmän etu on siinä, että sitä voivat käyttää kaikki lapsen kanssa toimivat henkilöt.

PRT-menetelmän tavoitteena on kielen, sosiaalisten taitojen sekä leikkitaitojen kehittäminen luonnollisissa arjen tilanteissa lähi-ihmisten tuella. PRT sulautuukin helposti arjen toimintatavaksi eikä ole erillinen kuntoutustoimenpide. PRT-menetelmän keskiössä on ns. ydinvalmiuksien, kuten motivaation ja huomiokyvyn, vahvistaminen ja tukeminen.

Ansioluettelo

KOULUTUS 

 • 10.9.2009 Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta
 • 6.10.2009 Laillistettu puheterapeutti
 • 1998-2004 Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, fonetiikan, suomen kielen ja yleisen kielitieteen opintoja


AMMATILLINEN TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUS

 • 29.8.-1.9.2016 Early Start Denver Model: Introduction Course Workshop and Advanced Course Workshop
 • 11.11.2016 Lasten pragmaattisten taitojen kehitys, arviointi ja kuntoutus
 • 5.1.2016 A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (OPT1)
 • 18.1.2016 Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT2)
 • 28.11.2014 ICF –toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
 • 27.11.2012 Aistitiedon käsittelyn haasteet
 • 13.9.-14.9.2012 Sosiaalinen kommunikaatio – Arvioinnista toimivaan kuntoutukseen, opetukseen ja ohjaukseen
 • 15.5.2012 Lausetasoiset toimintataulut ja kommunikointikansiot monivammaisten oppilaiden tukena
 • 2.5.2012 Autistiset kehityshäiriöt, Autism spectrum disorders
 • 2011-2012 PRT-Ohjaajakoulutus
 • 25.10.2011 Autistisen lapsen puheterapia
 • 16.-17.3.2011 Autismin kirjon syventävä koulutus
 • 3.-4.6.2010 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja hoitaminen (prosessikoulutus)
 • 7.5.2010 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja hoitaminen (teoriaosuus)

Yhteystiedot

Leena Hannula