Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on kommunikointivaikeuksien lieventäminen ja arjen toimintakyvyn parantaminen. Tavallisimpia syitä puheterapiaan ohjautumiselle ovat esimerkiksi neurologiset sairaudet tai vammat, jotka ovat aiheuttaneet häiriöitä puheen tuottoon, ymmärtämiseen, lukemiseen, kirjoittamiseen tai nielemiseen. Aikuisilla puheterapian tarve voi liittyä myös muihin puheen ongelmiin, kuten äännevirheisiin, äänihäiriöihin tai änkytykseen.

Puheterapian tavoitteet määritellään tavallisesti kuntoutussuunnitelmassa ja niitä tarkennetaan yhdessä kuntoutujan ja tämän lähi-ihmisten kanssa. Puheterapia voi toteutua asiakkaan omassa arkiympäristössä tai vastaanotolla.

Lasten puheterapia

Lasten puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen toiminta- ja kommunikointikykyä arjessa ja lieventää tai ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Häiriötä voi olla esimerkiksi puheen tuotossa tai ymmärtämisessä, kielellisissä taidoissa ja puheen sujuvuudessa. Puheterapeutti voi auttaa myös äänenkäyttöön, syömiseen tai nielemiseen liittyvissä haasteissa.

Terapian tavoitteet sovitaan yhdessä perheen kanssa lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaus sekä yhteistyö päiväkodin tai koulun kanssa ovat osa puheterapiaa.

Ääniterapia

Ääniterapiaan voi hakeutua esim. työterveyslääkärin lähetteellä, jos ääni ei kestä halutulla tavalla normaaleissa kommunikointitilanteissa, tai se ei kestä työn rasitusta äänellisesti vaativassa työssä (esim. opettajat, laulajat, näyttelijät jne.) Äänihäiriöstä on kyse, jos äänen käheys on pitkittynyt, äänen korkeuden säätelyssä on ongelmia, tai äänen volyymin lisääminen ei onnistu. Äänihäiriön aiheuttajia voivat olla krooninen kurkunpäätulehdus, äänihuulihalvaus, äänihuulikyhmyt, tai muut elimelliset syyt, kuten kystat tai polyypit.

Ääniterapiaan voi hakeutua myös siinä tapauksessa, jos kokee, että äänenkäytön tekniikassa on ongelmia, vaikka varsinaisen äänihäiriön kriteerit eivät (vielä) täyttyisikään. Ääniterapiassa pyritään äänenkäyttötekniikan parantamiseen, keskittyen erityisesti siihen, että kurkunpään toiminta ja ääntöhengitys olisi optimaalista. Ääniterapiassa tehdään myös ääniergonomista kartoitusta ja annetaan tarvittaessa ohjausta esim. työasentoihin ja akustiikkaan liittyvissä asioissa.

Autismikuntoutus

Autismikuntoutuksen tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä autismin kirjon lasten vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyvissä haasteissa arjen aidoissa tilanteissa. Kuntoutusote on aina ohjauksellinen, ja edellyttää autismin kirjon lapsen lähi-ihmisten aktiivista osallistumista ohjaukseen. Ohjaus voi tapahtua joko kotona tai muussa lapsen toimintaympäristössä, esim. päiväkodissa. Menetelminä autismikuntoutuksessa käytetään mm. PRT- ja PECS-menetelmiä.

PRT (Pivotal Response Training) perustuu luontaisen iloisuuden, motivaation ja uteliaisuuden hyödyntämiseen. PRT-menetelmän tavoitteena on kielen, sosiaalisten taitojen sekä leikkitaitojen kehittäminen luonnollisissa arjen tilanteissa lähi-ihmisten tuella. PRT sulautuukin helposti arjen toimintatavaksi eikä ole erillinen kuntoutustoimenpide. PRT-menetelmän keskiössä on ns. ydinvalmiuksien, kuten motivaation ja huomiokyvyn, vahvistaminen ja tukeminen. Menetelmän etu on siinä, että sitä voivat käyttää kaikki lapsen kanssa toimivat henkilöt.

PECS (Picture Exchange Communication System) perustuu kommunikointitaitojen opettamiseen visuaalisen kuvatuen avulla. PECSin avulla autismin kirjon lapselle voidaan opettaa toimivaan kommunikaatioon tähtääviä vuorovaikutustaitoja sekä aloitteiden tekemistä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoittelu rakennetaan aina osaksi arjen tavallisia tilanteita, joten kommunikaatiotaidot ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot opitaan heti oikeissa käyttöyhteyksissä.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Hihku Oy
Pyhän Katariinan tie 7
20780 Kaarina

Leena Hannula puheterapeutti, PRT-ohjaaja

autismikuntoutus

leena.hannula@hihku.fi
+358 50 5963760

Outi Laakio puheterapeutti

ääniterapia, kouluikäisten lasten puheterapia, aikuisten puheterapia

outi.laakio@hihku.fi
+358 44 2449490

Kati Myllyoja puheterapeutti

lasten puheterapia, aikuisten puheterapia

kati.myllyoja@hihku.fi
+358 44 9777277

Ronja Oksanen puheterapeutti

lasten puheterapia

ronja.oksanen@hihku.fi
+358 44 2429141

Pauliina Sepänmäki puheterapeutti

lasten puheterapia, autismikuntoutus

pauliina.sepanmaki@hihku.fi
+358 50 4716465

Anna Kiviniitty puheterapeutti

lasten/kouluikäisten lasten puheterapia

anna.kiviniitty@hihku.fi
+358 50 4750445

Taija Kurki puheterapeutti

ääniterapia, aikuisten puheterapia, lasten puheterapia

taija.kurki@hihku.fi
+358 50 4750446